Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/cp564749/public_html/hifithai.co.th/warranty/member/sendwarranty.php:1) in /home/cp564749/public_html/hifithai.co.th/warranty/inc/function_utf.php on line 4

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/cp564749/public_html/hifithai.co.th/warranty/member/sendwarranty.php:1) in /home/cp564749/public_html/hifithai.co.th/warranty/inc/function_utf.php on line 4
   
 
ลงทะเบียนใบรับประกัน 3 ปี / Register warranty 3 years
วันที่ซื้อ/ Purchase Date :
รุ่นสินค้า (รับประกัน 3 ปี)/ Model (3 Years) : *
หมายเลขเครื่อง/ Serial_no :
* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาใส่หมายเลขเครื่องให้ถูกต้อง ครบถ้วน / Please input the serial number correctly.
ชื่อ/ Firstname: *
นามสกุล/ Lastname:
*
เบอร์โทร/ Phone No:
อีเมลล์ / Email :
จังหวัด/ Province : *
ร้านที่ซื้อ/ Shop Name :
* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาใส่ชื่อร้านที่ท่านซื้อสินค้า / Please input the serial number correctly.
ชื่อพนักงานขาย/ PC name : (ถ้ามี / if there..)
แนบรูปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ Attach Invoice picture :
กรอกอักษรตามภาพ/ Input 4 charectors in picture :

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 3 ปี /warranty 3 years

 1. การรับประกัน 3 ปี เป็นการประกันเฉพาะหน้าจอโดย ทั้งนี้ ไม่รวมอุปกรณ์ต่อพวง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยนับตั้งแต่วันที่ซื้อ (อ้างอิงวันที่ซื้อสินค้าจากหลักฐานใบเสร็จรับเงิน)ปีที่ 1 รับประกันทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ ปีที่ 2 และปีที่ 3 รับประกันเฉพาะหน้าจอ ไม่รวมถึง ค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าพาหนะ ซึ่งต้องใช้ในการเปลี่ยนหน้าจอ ลูกค้าต้องชำระหลังจากหมดระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี ลูกค้าต้องนำบัตรรับประกัน หรือใบเสร็จรับเงิน มาด้วยทุกครั้ง เพื่อรับบริการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าอะไหล่ และบริการ หากความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณภาพของสินค้า
 3. สินค้ามีปัญหากรุณาส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของอะโคเนติคหรือศูนย์บริการแต่งตั้งเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าพาหนะ กรณีมีการบริการถึงบ้าน ในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 5. เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง พื้นที่เสี่ยงอันตราย หรือปัญหาที่พบจากกรณีการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้าในกรณี

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากขั้นตอนการใช้งานที่ระบุไว้ในคู่มือของผลิตภัณฑ์
 2. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปี้อน และภัยจากสัตว์ แมลงกัดแทะ
 4. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกอันเนื่องมาจากการใช้งานของลูกค้า
 5. การเรียกร้องค่าเสียหายชิ้นส่วนประกอบที่หายไปเกิดระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 6. ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่ายหรือผ่านความเห็นชอบโดยทางบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกถอดชิ้นส่วน ผ่านการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่จากบริษัทฯ
 7. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ขีดฆ่า ลบ หรือทำลาย และใบรับประกันถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่าจากกรณีใดๆ
 8. การกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง หรือเป็นจริง จะทำให้การตรวจสอบการรับประกันได้ถูกต้อง
ยอมรับเงื่อนไขการประกัน / Accept for warranty